Yrityksen arkipäivää ja tavoitteena on tehdä ydinliiketoimintaansa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä takaa yrityksen olemassaolon ja omistajien tyytyväisyyden. Väistämättä yritys kohtaa arjessaan erilaisia sidosryhmien taholta tulevia haasteita, jotka se joutuu ratkaisemaan. Vihreä tilinpäätös ja tuleva Yritysvastuulaki nähdään julkisen vallan tuomana pakollisena haasteena yrityksille. Tämän on nähty aiheuttavan yrityksissä kustannuspaineita sen pakottavuuden johdosta. Yritys kokee pakottavan lainsäädännön negatiivisena ja vaikeuttavan arjen kilpailussa selviämisen. Yritys kilpailee asiakkaiden euroista lähtökohtaisesti saman toimialan yritysten kanssa. Vihreä tilinpäätös ja tuleva yritysvastuulaki kohtelee samoin kaikkia toimialan yrittäjiä. Se ei heikennä yksittäisen yrittäjän asemaa ja antaa tasapuolisesti reunaehtoja kaikille.

Kuva 1. Investoinneilla kasvua. (Mohamed Hassan 2019)

Investoinnista hyötyä

Investoiminen johonkin synnyttää kustannuksia. Yritys, joka vastaa vihreän tilinpäätöksen ja tulevan yritysvastuulain haasteisiin, joutuu tekemään päätöksen tulevan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Kustannukset lisääntyvät haasteeseen vastatessa; miten käy kannattavuuden? Investoinnin mielekkyyttä ja kannattavuutta mitatessa täytyisi määritellä selkeät mittarit, joilla vaihtoehtojen edullisuusjärjestys saataisiin selville.

Yritysten käyttöomaisuuden, kuten koneiden, kaluston ja rakennusten ikääntymistä ja kirjanpidon poistoja tarkasteltaessa voidaan lähtökohtaisesti johtaa ajatusmalli, että ilman uusia ja järkevästi tehtäviä investointeja yrityksen toiminta väistämättömästi taantuu. Poisto on lähtökohtaisesti arvonvähennystä, jolla otetaan huomioon omaisuuden tekninen vanheneminen ja kuluminen ajan saatossa. Kun sekä aineettomia että aineellisia investointeja on siis erittäin tärkeää säännöllisesti tehdä, on järkevää, että investoinneilla samalla tuetaan liiketoiminnan vastuullisuutta ja otetaan huomioon myös luonnon kantokyky, joka on määritelty yhtenä tärkeimmistä megatrendeistä 2023 Sitran raportissa (Dufva & Rekola 2023).

Investointien osalta on yritysten hyvä selvittää mahdollisuudet ELY:n (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) ja Business Finlandin rahoituksien osalta. Parhaimmillaan Business Finlandin rahoitus vivuttaa kolminkertaisesti yritysten investointeja ja jopa viisinkertaisesti, laskettaessa mukaan yrityksen ekosysteemi, johon sisältyy sidosryhminä mukaan kumppaniyrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia (Business Finland 2022).

Tällaisen yritystä kohtaavan julkisen vallan puolelta tulevan haasteen edessä ei kuitenkaan voida ajatella asiaa perinteisen investointiteorian tavalla. On hyväksyttävä ajatus investoinnista saatavan hyödyn mittaamisesta uudella tavalla. Tuleva haaste vastuullista liiketoimintaa edistäviin investointeihin on nähtävä positiivisena ja asennoiduttava sen mukaisesti. Yrityksen on opittava ymmärtämään sen tärkeimpien sidosryhmien ajatusmaailmaa ja yritettävä saavuttaa niiden luottamus ja arvojen yhtäläisyys.

Huomiota myös menovirtoihin

Yritys, joka tarttuu haasteeseen reilusti ja avoimesti, saavuttaa varmasti asiakkaidensa ja sidosryhmiensä tuen ja vakaan kassavirran tulevaisuudessakin. On syytä kiinnittää huomiota tulovirran lisäksi myös menovirtoihin. Rahoituksen kulujen pienentyminen kertoo sijoituskohteen arvojen sopivuudesta myös rahoittajalle. Varmaa kuitenkin on, että nopein tässä asiassa saavuttaa etulyöntiaseman ja kilpailuedun. Vihreä vastuu -hanke pyrkii osaltaan auttamaan yrityksiä näissä haasteissa (LAB 2023; Vihreä vastuu 2023).

Kirjoittajat

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina ja hankeasiantuntijana.

Arto Lindeberg, KTM, toimii Laurea-ammattikorkeakoulun laskentatoimen lehtorina ja hankeasiantuntijana.

Logot: Laurea-ammattikorkeakoulu | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Euroopan unioni | Vipuvoimaa EU:lta, LAB-ammattikorkeakoulu

Lähteet

Business Finland. 2022. Business Finlandin tilinpäätös 2021. 28.2.2022. Viitattu 3.4.2023. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/492b59/globalassets/finnish-customers/about-us/tulosohjaus/bf_tilinpaatos_2021.pdf

Dufva, M. & Rekola, S. 2023. Megatrendit 2023: Ymmärrystä yllätysten aikaan. Sitran selvityksiä 224. Sitra. Helsinki. Viitattu 1.4.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/

LAB. 2023. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreätä siirtymää – Vihreä vastuu. Hanke. Viitattu 1.4.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/vihrea-tilinpaatos-ja-vastuullisuus-osana-vihreaa-siirtymaa-vihrea-vastuu

Mohamed, H. 2019. Invest, money, growth. Pixabay. Viitattu 2.4.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/sijoittaa-raha-kasvava-suunnitelma-3965215/

Vihreä vastuu. 2023. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää. Viitattu 7.4.2023. Saatavissa https://vihreavastuu.fi/